دانشجو، سربلندی دنیا ورستگاری آخرت دارد. [امام علی علیه السلام]