ارزش نعمتها تنها از سنجش با ضدشان شناخته می شود . [امام علی علیه السلام]