سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
آنکه در دانشش اختلاف و دوگانگینباشد . [امام باقر علیه السلام ـ در بیان معنای راسخان در دانش ـ]