دانشمند بی عمل مانند تیرانداز بی زه[کمان[است . [امام علی علیه السلام]