یاد خدا، لذّت دوستداران [ خدا ] است . [امام علی علیه السلام]