دانش، حرز (نگهدارنده) است . [امام علی علیه السلام]