عزّتی والاتر از دانش نیست . [امام علی علیه السلام]