سخن گویید تا شناخته شوید که آدمى زیر زبانش نهان است . [نهج البلاغه]